Line up:

  • Madgrey
  • Vladimir Shchulz.

Photographer: Evgeny Brizhanov.